Vilkår og samarbejde AFTALEN

Vil lever af glade kunder og deres historier om løsningerne vi har leveret!

Hos Wizeweb.dk forsøger vi at gøre købet så let og sikkert for dig som muligt. Derfor kan du finde ‘alt det kedelige’, som du gerne vil vide. På denne side har du en kort version, via dette link findes vores fulde Salgs- og Leveringsbetingelser.

Wizeweb.dk
Essen 25
6000 Kolding
Danmark
CVR: 3902 5337

For at bestille på Wizeweb.dk, skal du være fyldt 18 år og alle aftaler indgås på dansk. Alle priser er eksl. 25% moms, det er til B2B.

Når vi indgår tilbud- eller projektaftale, så fakturerer vi 50% ved ordre afgivelse. Resten faktureres med 25% når vi leverer første korrektur og den sidst del faktures når løsningen er kørende, senest 6 uger efter ordreafgivelse, medmindre der er specificeret andet i ordrebekræftelsen. Driftsomkostning og abonnementer faktureres 100% ved ordreafgivelse. Ligeledes faktureres klippekort ved bestilling.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, varer der ikke længere er på lager samt udfordringer med vores leverandør eller de partnere, der er ansvarlige for levering.

Klager

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: hello@wizeweb.dk

SIKKERHED

Sikkerheden på Wizeweb.dk er i top. Hos Wizeweb.dk er dine personlige kontaktoplysninger 100% fortrolige og vi garanterer, at ingen andre kan få adgang til dem. Hvis du har spørgsmål så spørg enlig

TILBUD

Tilbud er bindende for Wizeweb.dk i 14 dage, medmindre andet følger af tilbuddet. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer. Tilbud skal accepteres skriftligt af kunden.

GENSTAND FOR LEVERING

Aftalen omfatter den i separat aftale specificerede serviceydelse. Er der i aftalen tilføjet specielle betingelser, går disse forud for nærværende bestemmelser.
Tilbud er altid afgivet efter Wizeweb.dk bedste professionelle skøn baseret på kundens informationer. Indtræffer omstændigheder, som medfører at forudsætningerne for et afgivet tilbud ændres, er Wizeweb.dk berettiget til at kræve prisen genforhandlet. Opnås ikke enighed om nye vilkår stoppes arbejdet og allerede leverede ydelser faktureres.

UNDERRETNINGSPLIGT

Kunden er forpligtet til at gøre Wizeweb.dk bekendt med relevant information og medvirke loyalt til opgavens løsning. Kunden er forpligtet til frit at stille de nødvendige lokaler, computere m.v. til rådighed for arbejdets udførelse. I øvrigt er kunden forpligtet til at teste det leverede ved opgavens afslutning.

VEDERLAG

Afregning sker i følge de til enhver tid gældende priser for serviceydelser, fastsat af Wizeweb.dk, medmindre andet skriftligt er aftalt i særskilt tilbud.
Service- og konsulentydelser, der ikke er direkte omfattet af et afgivet tilbud, betales efter regning. Et tilbud der vedrører opsætning af computere m.v. købt af anden leverandør omfatter ikke en eventuel fejlretning. Anmoder kunden om sådanne ydelser faktureres disse efter regning. Alle priser tillægges moms med den til enhver tid gældende sats, og ligeledes alle andre skatter og afgifter, som måtte blive pålignet ydelser af de i aftalen omfattede typer.

BETALING

Enhver betaling forfalder 8 dage efter fakturadato, medmindre andet fremgår af aftale. Betaling kan ikke berigtiges ved modregning, men skal erlægges effektivt.

MISLIGHOLDELSE AF BETALINGSFRIST

Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Wizeweb.dk sig ret til at tilbageholde alle ydelser over for kunden. Ved misligholdelse af en af flere kontrakter kan Wizeweb.dk gøre tilbageholdsret gældende i forhold til samtlige kontrakter indgået med kunden. Betales købesummen ikke til forfaldstid beregnes morarenter med 11,5 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen jf. rentelovens § 3.
I øvrigt er Wizeweb.dk berettiget til at opkræve rykkergebyr i forbindelse med eventuelle rykkerskrivelser jf. rentelovens § 9b. Såfremt fakturaens fulde pålydende ikke indbetales, forbeholdes ret til opkrævning af administrationsgebyr.

LEVERING

Wizeweb.dk leverer de aftalte ydelser ifølge særskilt aftale. Konstaterer en af parterne, at der er risiko for, at der vil indtræde forsinkelse eller hindringer med hensyn til at levere de aftalte ydelser, påhviler det parten at gøre den anden part opmærksom herpå. Parterne foretager hurtigst muligt en ændring af tidsplanen.
Kan Wizeweb.dk ikke levere aftalte ydelser på grund af kundens forhold eller forhold kunden bærer risikoen for, er Wizeweb.dk berettiget til at kræve eventuelle meromkostninger og tab betalt af kunden.

REKLAMATION

Wizeweb.dk er forpligtet til at levere professionelle ydelser og opfylde de i kontrakten konkrete krav til opgaven. Kunden skal straks ved en opgaves afslutning foretage undersøgelse og testning af det leverede for at konstatere eventuelle fejl og mangler. Fejl der ikke indberettes straks efter undersøgelse og testning, betragtes som en ny opgave og afregnes efter forbrugt tid til de til enhver tid gældende timesatser.
Wizeweb.dk påtager sig i intet omfang fejlretning, opsætning m.v. af kundens computere m.v. købt ved anden leverandør uden særskilt aftale herom. Ved fejl og mangler ved genstande købt ved anden leverandør gælder ingen reklamationsret over for Wizeweb.dk.

MISLIGHOLDELSE

Ved en af parternes misligholdelse er der adgang til ophævelse af kontrakten, såfremt misligholdelsen er væsentlig. Såfremt Wizeweb.dk afhjælper manglen inden for en periode, der ud fra manglens beskaffenhed må anses for rimelig, foreligger aldrig væsentlig misligholdelse.

ERSTATNINGSANSVAR

Wizeweb.dk er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger.
Wizeweb.dk er ikke grundet sin eventuelle misligholdelse af nærværende aftale ansvarlig for indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data, udbetaling af overarbejde til kundens medarbejdere el. lign.
Wizeweb.dk kan under ingen omstændigheder tilpligtes at udrede erstatning af et større beløb end kontraktens faktureringsværdi. Ved levering af løbende ydelser udgør den maksimale erstatning et beløb svarende til 12 måneders fakturering. Det totale erstatningsansvar udgør dog aldrig mere end DKK 25.000.
De forpligtelser der påhviler Wizeweb.dk indbefatter ikke skader, som opstår som følge af forhold som kunden hæfter for, herunder skader forårsaget af brugeren, brugerens fejlbetjening, flytning af maskinellet eller uagtsomhed hos kundens personale, brugeren eller tredjemands vedligeholdelse/fejlretning eller forsøg herpå m.v.

I øvrigt er Wizeweb.dk ikke ansvarlig for skader som opstår uden for Wizeweb.dk’ kontrol, strejke hos underleverandør, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere m.v.

TVISTER

Nærværende aftale er undergivet dansk ret. Ved løsning af konflikter ifølge kontrakten anvendes mediation. Løses konflikten ikke gennem mediation, skal retssag anlægges ved retten i Kolding.

Der henvises i øvrigt til Wizeweb.dk´s fulde Salgs- og leveringsbetingelser her.